Foreningens vedtægter

Nedenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 10. november 2012.

 • §3 og §6 ændret af generalforsamlingen 10. november 2013
 • §8 og §9 ændret af generalforsamlingen 10. november 2014
 • § 9 ændret af generalforsamlingen 10. november 2016
 • § 9 ændret af generalforsamlingen 10. november 2018

Reviderede vedtægter for Netpa Danmark:

§ 1. Formål
Foreningens formål er at virke som en patientforening for neuroendokrine tumor patienter i Danmark, samt patienter med beslægtede sygdomme. Foreningen kan/skal:

 • Informere om sygdommen
 • Være talerør overfor myndigheder og institutioner
 • Udgøre et forum for erfaringsudvekslinger blandt patienter
 • Arbejde for øget forskning i sygdommen og formidle resultaterne


§ 2. Medlemskab
Som medlemmer optages primært patienter med de under § 1 nævnte sygdomme, men også pårørende og interesserede. Der betales kontingent, som hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 3. Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer på en generalforsamling, sammen med 2 suppleanter som først træder ind ved et bestyrelsesmedlems afgang.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen kan genvælges. I tilfælde af lighed er formandens stemme afgørende. Formanden vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder ulønnet ligesom medlemmernes virke for foreningen heller ikke honoreres. Ved formandens eventuelle udtræden af bestyrelsen indenfor en valgperiode, overtager næstformanden formandskabet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres bestyrelsesgodkendte referater af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

§ 4. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til behandling af særlige områder eller opgaver.

§ 5. Forskning
Foreningen kan arbejde for øget forskning indenfor sygdommen og uddele forskningsstøtte af arveindtægter eller midler indsamlet til forskningsformål. For at sikre at midlerne går til forskningsprojekter af god kvalitet skal de altid forelægges Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg for en faglig vurdering, inden der tages stilling til en eventuel støtte.

§ 6. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Formanden alene, eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, kan meddele fuldmagt til at foretage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne et økonomisk ansvar.

§ 7. Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. november til 31. december. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller skal indkaldes når mindst 25% medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæring herom. Generalforsamlingen indkaldes, med angivelse af dagsorden, mindst med 4 ugers varsel for en ordinær, og mindst med 2 ugers varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

§ 8. Generalforsamlingens afvikling
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af de tilstedeværende medlemmer. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal. Valgbare ved generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har medlemmer, der har indbetalt kontingent frem til generalforsamlingen, forudsat at indbetalingen kan dokumenteres.

Afstemninger sker skriftligt såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Medlemmer, der ikke er i stand til personligt at kunne deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemmer om de dagsordenspunkter der er til afstemning.

Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før datoen for generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

§ 9. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor. Revision vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens løbende regnskab føres af kassereren, som tillige fører medlemsregisteret.

§ 10. Foreningens formue

Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut.

§ 11. Modtagelse af midler

Udover medlemskontingentet, som fastsættes på den årlige generalforsamling, kan foreningen modtage tilskud fra offentlige institutioner, virksomheder, private fonde m.v. Foreningen kan ligeledes modtage testamenterede gaver.

§ 12. Kommunikation og omverden

Bestyrelsen tilstræber bedst mulig kontakt med hospitaler, institutioner, forskning, medicinalvareindustrien m.v. for at sikre kendskab til sidste nyt indenfor sygdomsområdet. Bestyrelsen formidler kontakten til tilsvarende foreninger i andre lande og koordinerer foreningens fælles aktiviteter.

Bestyrelsen sørger for oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside med tilhørende e-mail adresser, som skal udgøre rygraden i foreningens kommunikation med medlemmer og omverden.

§ 13. Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§ 14. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel til udløbet af regnskabsåret. Et medlem af foreningen kan ekskluderes af bestyrelsen, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål, og efter skriftligt 14 dages varsel ikke har efterfulgt dette, eller såfremt medlemmet er i restance med kontingentbetalingen.

§ 15. Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§ 16. Foreningens midler ved opløsning

Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue tilfalde en institution eller en aktivitet som er forenelig med foreningens formål. Konkret beslutning herom træffes ved den generalforsamling hvor foreningen opløses. Beslutningen om anbringelse af foreningens midler skal effektueres senest 10 dage efter foreningens opløsning. Dog skal ikke anvendte midler, som foreningen har modtaget fra Kræftens Bekæmpelse, tilbageføres hertil, ligesom der skal aflægges regnskab for den del af støtten, som er anvendt.

Foreningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR nr. 3300 8686

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om neuroendokrine tumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk